SISEKORRA EESKIRJAD

Klubi jätab endale õiguse valida kliente.

 • 1. klubisse ei ole lubatud:
 • 1.1 siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele. Relvi me hoiule ei võta.
 • 1.2 tuua kaasa ja tarbida klubis kaasa toodud jooke või sööke. Klubil on õigus kaasa toodud alkohoolsed joogid konfiskeerida ja määrata trahvi kuni 1000 kr.
 • 1.3 tuua klubi ruumidesse endaga kaasa loomi.
 • 2. meil on õigus kontrollida käesoleva sisekorra eeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ja paluda tal klubist lahkuda.
 • 3. me ei teenindada ega luba oma ruumidesse ja/või palume koheselt lahkuda isikutel, kes on alkoholi liigjoobes või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.
 • 4. klubi jätab endale õiguse otsustada, keda lubada klubisse ja keda mitte, põhjendamata oma otsust.
 • 5. klubi külastaja on kohustatud käituma viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajate vastu ning suhtuma kaaskülastajatesse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on klubi töötajatel õigus rikkuja klubist eemaldada.
 • 6. külastaja, kes lõhub või rikub klubi inventari (ka lauanõud, kompensatsioon kuni 100kr), ja bowlingu seadmed (kompensatsioon kuni 25000kr), on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt hinnakirjale. Kviitungi hüvitatud summa kohta saab peakassast tööpäevadel kell 12.00-17.00.
 • 7. klubi ei vastuta klientide isiklike asjade eest.
 • 8. külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid klubi juhtkonnale või vastutavale töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses antud olukorras on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Vastutav töötaja on kohustatud lähtuma otsuste tegemisel sisekorra eeskirjadest ning kõigi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Juhatus lahendab kaebused 7 päeva jooksul alates nende kättesaamise momendist. Kõik muud küsimused ja arusaamatused lahendatakse vastavalt EV seadustele.

Sisekorra eeskirjad on kinnitatud 27.08.2006. Administratsioon